View in English | Login »

Malayalam Movies and Songs

Share on Google+ Share on FB

ജഗദാനന്ദ ...

ചിത്രംകുടുംബസമേതം (1992)
ചലച്ചിത്ര സംവിധാനംജയരാജ്
ഗാനരചനത്യാഗരാജ
സംഗീതംജോണ്‍സണ്‍
ആലാപനംബോംബെ ജയശ്രീ, നെയ്‌വേലി സന്താനഗോപാലൻ, ശ്രീമതി ബിന്ദ്ര, ശ്രീമതി സൗന്ദരം കൃഷ്ണൻ

വരികള്‍

Added by jayalakshmi.ravi@gmail.com on May 15, 2011
ജഗദാനന്ദ കാരകാ
ജഗദാനന്ദ കാരകാ ആ ആ
ജഗദാനന്ദ കാരകാ
ജഗദാനന്ദ കാരകാ
ജയ ജാനകി പ്രാണനായകാ - 3
ജഗദാനന്ദ കാരകാ ....

ഗഗനാധിപ സത്കുലജ രാജരാജേശ്വര - 2
സുഗുണാകര സുരസേവ്യ ഭവ്യദായകാ സദാസകല
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

സസനിപാപപ സസരിസസമമരി സമമാപാ പമമപമമ
രിസമരിസസാ നിപാപമമപാ സാസനിനിസനിനി സനിപാരിസനിപ
സനിപമാനിപ മരിപമരിസാ പപാസസാനിപ മരിസാമഗമ
അമര താരക നിചയ കുമുദഫിത പരിപൂർണ്ണാനഘസുര സുരഭൂജാധി
പയോധിവാസ ഹരണ സുന്ദരതര വദനസുധാമയ വചോ
ബൃന്ദ ഗോവിന്ദ സാനന്ദമാവ രാജരാപ്‌ത ശുഭകര നേക
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

നിഗമ നീരജാമുതജപോഷകാ നിമിഷവൈരി വാരിദ സമീരണ
ഖഗതുരംഗ സത്കവിഹൃദാലയാ ഗണിതവാനരാധിപ നതാംഘ്രിയുഗ
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

ഇന്ദ്രനീലമണി സന്നിഭാപഘന ചന്ദ്രസൂര്യനയനാ പ്രമേയ
വാഗീന്ദ്ര ജനക സകലേശ ശുഭ്ര നാഗേന്ദ്രശയന ശമന വൈരി സന്നുത
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

പാദ വിജിതമൌ നിശാപസവ പരിപാല വരമന്ത്ര ഗ്രഹണലോല
പരമ ശാന്തചിത്ത ജനകജാധിപ സരോജഭവ വരദാഖില
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകാര കാമിത കാമിതഫലദാ സമാനഗാത്ര
ശചിപതിനുതാബ്ദി മദഹാരാനുരാഗ രാജിത കഥാസാരഹിത
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

സജ്ജനമാനസാബ്ധി സുധാകരക സുമ വിമാനസുര സാരിപുകരാബ്ജ
ലാളിതചരണാ വഗുണാ സുരഗണ മദഹരണാ സനാതനാ ജനത
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

ഓംകാരപഞ്ജര കിരപുരഹര സരോജഭവ കേശവാദി രൂപ വാസവരിപു
ജനകാന്തക കലാധര കലാധരാപ്‌ത ഘൃണകര ശരണാഗത
ജനപാലന സുമനോരമണ നിർവ്വികാര നിഗമസാരതര
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

കരധൃതശരജാലാസുര മദാപഹരണ വനിസുരസുരാവണ
കവി നഭിലജ മൌനികൃത ചരിത്ര സന്മുഖ ശ്രീ ത്യാഗരാജനുത
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

പുരാണ പുരുഷ നൃവരാത്മജാശ്രിത പരാധീ നഖര വിരാധ രാവണ
വിരാവനാനഘ പരാശര മനോഹരാവികൃത ത്യാഗരാജ സന്നുത
ജഗദാനന്ദ കാരകാ

പപനിപ പനിപപ മപാനിപാനി പപമമാപമാ നിപമാ സനിപമ
പാമഗമപാ മരിസ പമരിസ നിപമരിസ സനിപ മരിസപമപസരി
സപാനിസരിസാ മരിസപാമരിസ നിപാപസനിപാ രിസാസാനിപമ
അഗണിത ഗുണകണ കചേലസാലവിദലനാരുണാഭ സമാന ചരണാ
പാര മഹിമാത്ഭുത സുകവിജന ഹൃദ്സദനസുര മുനിഗണ വിഹിത കലശ
നിരനിധിജാ രമണാ പാപഗജവ നൃസിംഹവര ത്യാഗരാജാ ദിനുത
ജഗദാനന്ദ കാരകാ.....


----------------------------------

Added by jayalakshmi.ravi@gmail.com on May 15, 2011
Jagadaananda kaarakaa
jagadaananda kaarakaa aa aa
jagadaananda kaarakaa
jagadaananda kaarakaa
jaya jaanaki praananaayakaa - 3
jagadaananda kaarakaa ....

gaganaadhipa sathkulaja raajaraajeshwara - 2
sugunakara surasevya bhavyadaayakaa sadaa sakala
jagadaananda kaarakaa

sasanipaa pa pa sasarisasamamari samamaapaa pamamapamama
risamarisasaa nipaapamamapaa saasaninisanini sanipaarisanipa
sanipamaanipa maripamarisaa papaasasaanipa marisaamagama
amara thaaraka nichaya kumudaphitha paripoornnaanaghasura surabhoojaadhi
payodhivaasa harana sundarathara vadanasudhaamaya vacho
brunda govinda saanandamaava raajaraaptha shubhakara neka
jagadaananda kaarakaa

nigama neerajaa muthajaposhakaa nimishavairi vaarida sameerana
khagathuramga sathkavihrudaalayaa ganithavaanaraadhipa nathaamghriyuga
jagadaananda kaarakaa

indraneelamani sannibhaapaghana chandrasooryanayanaa prameya
vaageendra janaka sakalesha subhra naagendrashayana shamana vairi sannutha
jagadaananda kaarakaa

paada vijithamou nishaapasava paripaala varamanthra grahanalola
parama shaanthachitha janakajaadhipa sarojabhava varadaakhila
jagadaananda kaarakaa

srushtisthithyamthakaara kaamitha kaamithaphaladaa samaanagaathra
shachipathi nuthaabdi madahaaraanuraaga raajitha kadhaasaarahitha
jagadaananda kaarakaa

sajjanamaanasaabdhi sudhaakaraka suma vimaanasura saaripukaraabja
laalithacharanaa vagunaa suragana madaharanaa sanaathanaa janatha
jagadaananda kaarakaa

omkaarapanjara kirapurahara sarojabhava keshavaadi roopa vaasavaripu
janakaanthaka kalaadhara kalaadharaaptha ghrunakara sharanaagatha
janapaalana sumanoramana nirvvikaara nigamasaarathara
jagadaananda kaarakaa

karadhruthasharajaalaasura madaapaharanaa vanisurasuraavana
kavi nabilaja mounikrutha charithra sanmukha sree thyaagaraajanutha
jagadaananda kaarakaa

puraana purusha nruvaraathmajaasritha paraadhee nakhara viraadha raavana
viraavanaanagha paraashara manoharaavikrutha thyaagaraaja sannutha
jagadaananda kaarakaa

papanipa panipapa mapaanipaani papamamaapamaa nipamaa sanipama
paamagamapaa marisa pamarisa nipamarisa sanipa marisapamapasari
sapaanisarisaa marisapaamarisa nipaapasanipaa risaasaanipama
aganitha gunakana kachelasaalavidalanaarunaabha samaana charanaa
paara mahimaathbhutha sukavijana hrudsadanasura munigana vihitha kalasha
niranidhijaa ramanaa paapagajavnrusimhavara thyaagaraajaa dinutha
jagadaananda kaarakaa.....
 


ഈ സിനിമയിലെ മറ്റ് ഗാനങ്ങള്‍

കമലാംബികേ രക്ഷമാ
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്, ബോംബെ ജയശ്രീ   |   രചന : കൈതപ്രം   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
ഊഞ്ഞാലുറങ്ങി [F]
ആലാപനം : മിന്‍മിനി   |   രചന : കൈതപ്രം   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
പാർത്ഥസാരഥിം
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   |   രചന : കൈതപ്രം   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ താരഹാരമിളകി
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്, മിന്‍മിനി   |   രചന : കൈതപ്രം   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
നേ നെന്തു
ആലാപനം : മധുരൈ ജി എസ്‌ മണി   |   രചന : ത്യാഗരാജ   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
പാഹിമാം
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്, ബോംബെ ജയശ്രീ   |   രചന :   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
ഗോകുലം
ആലാപനം : പി മാധുരി, കോറസ്‌   |   രചന : കൈതപ്രം   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
ഊഞ്ഞാല്‍ ഉറങ്ങി [M]
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   |   രചന : കൈതപ്രം   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
എന്തരോ മഹാനു
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   |   രചന : ത്യാഗരാജ   |   സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍